วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์การตลาด-สภาพการณ์ปัจจุบัน

            จากการที่ตลาดสถาบันกวดวิชาในปัจจุบัน ขยายตัวทั้งในแง่ของเด็กนักเรียนและผู้ประกอบการ ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจนี้ทุกๆปี ปีละหลายๆราย ส่งผลให้ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีการแข่งขันที่สูงขึ้น มีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆในปัจจุบันที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการในสินค้าของเราในที่สุด
            โรงเรียนกวดวิชาคือ สถานศึกษาที่จัดระบบการศึกษานอกระบบ โดยใช้หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนตามที่ยื่นขอรับใบอนุญาตกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสรุปเนื้อหาและทบทวนบทเรียนตามหลักสูตรปกติ เพิ่มเติมความรู้ แนะนำเทคนิคการจำ และการทำข้อสอบ ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น หรือนำไปใช้ในการสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่ต้องการแต่ก็ยังคงมีคำถามตามมาว่า “ทำไมเด็กไทยต้องไปเรียนกวดวิชา เพราะโรงเรียนสอนไม่ดี หรือค่านิยม....พาไป” หลากหลายคำถามที่ต้องเจอแล้วต้องสงสัยว่าทำไมต้อง ไปหาที่เรียนเสริม เพราะอะไรหรือเพราะการสอนในโรงเรียนไม่มีเทคนิคการจูงใจ หรือบรรยากาศในชั้นเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อะไรคือสาเหตุที่ต้องเรียนเพิ่ม
             มีท่านผู้รู้เคยให้ความเห็นว่า การเรียนในโรงเรียนเป็นเหมือนอาหารหลัก ซึ่งให้ความรู้พื้นฐานแก่เด็กเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ขณะที่การกวดวิชาเป็นเหมือนการให้วิตามินเสริมกับนักเรียน เพราะเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้นเปรียบเสมือนเรากินวิตามินเสริมให้กับร่างกายนอกจากสารอาหารหลัก
            ส่วนปัจจัยที่เห็นว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสถาบันกวดวิชาโดยตรง ได้แก่ อัตราการแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาครัฐที่สูงอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมของตลาดแรงงานที่ผลักดันให้เด็กนักเรียนต้องเข้าเรียนในคณะ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โครงสร้างของระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนและการสอนของแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน ทำให้เด็กนักเรียนต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากสถาบันกวดวิชามากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจสถาบันกวดวิชา คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน และโครงสร้างของระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ทั้งการจัดเตรียมการสอน เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้สอนควรต้องมีจิตวิทยาในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือที่ดีแก่เด็กนักเรียน ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่ไม่มีความแน่นอน และการเข้าสู่ตลาดธุรกิจสถาบันกวดวิชาเป็นไปได้ยาก หากไม่มีชื่อเสียงที่สะสมมายาวนาน
            โดยประเภทของโรงเรียนกวดวิชานั้นมีหลายแบบทั้งแบบครบวงจร แบบเน้นเฉพาะเป็นรายวิชา หรือแบบสอนเสริมวิชาเฉพาะทางที่เกี่ยวกับสายงานการทำงานให้กับผู้ที่ทำงานแล้วโดยเนื้อหาของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเล่มนี้จะกล่าวถึงการเปิดโรงเรียนกวดวิชาวิชาคณิตศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำพูน ซึ่งจุดเด่นของธุรกิจคือ ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน คือเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองและยังสอนอยู่ในสถาบันที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำพูนอีกทั้งยังมีผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีเทคนิคในการสอน โดยให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน เน้นการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ มีการติดตามหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
            อายุของผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าอยู่ในขั้นกำลังเติบโต เนื่องจากเมื่อมองจากภาพรวมแล้วการกวดวิชายังคงเป็นที่ต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุดเพราะค่านิยมของสังคมไทยคือเด็กที่เรียนเก่งคือเด็กดี ดังนั้นหากอยากได้คะแนนที่ดี สามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ก็ต้องเรียนกวดวิชาซึ่ง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน และจำนวนโรงเรียนกวดวิชาเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ยังมีอยู่แค่แห่งเดียวจึงถือว่าตลาดค่อนข้างที่จะเปิดกว้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น